Hội Đồng Quản Trị

Trần Vũ Khương
President- Chủ Tịch

 

Đinh Kim Nguyệt
Vice President of Operation- Phó Chủ tịch

 

Cao Minh Trí
Board Member- Thành viên Hội đồng quản trị

 

Đinh Thế Anh
Board Member – Thành viên Hội đồng quản trị

 

Thùy Đỗ
Board Member – Thành viên Hội đồng quản trị

Bình luận